AFROMAN - DIC HANG LO LYRICS - dick hang low lyrics

Category

dick hang low lyrics


Dicc Hang Lo Lyrics: Yeah Yeah Man, Yeah / Yo Mom, She Got One Eye And One Leg / I Call Her Eye Hop / You Know / Do Yo Dick Hang Low / Do It Wobble To .

Afroman - Dic Hang Lo Lyrics. Yeah Yeah Man, Yeah Yo Mom, She Got One Eye And One Leg I Call Her Eye Hop You Know Do Yo Dick Hang Low Do It Wobble To The Flo Do It Feel.

Afroman Dicc Hang Lo lyrics & video: Yeah Yeah Man, Yeah Yo Mom, She Got One Eye And One Leg I Call Her Eye Hop You Know Do Yo Dick Hang Low Do It Wobble To The Flo Do It Feel.